หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบรรพตพิสัย ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 34.77 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 31,731 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,889 คน
  ชาย 3,397 คน คิดเป็นร้อยละ 49.31
  หญิง 3,492 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,058 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 198.13 คน/ตาราง
            กิโลเมตร
 
ประชากรในเขตตำบลบางตาหงาย ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น 80% ค้าขาย 10% อาชีพอื่นๆ 10%
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงายมีอาณาเขตติต่อกับ 4 ตำบล คือ
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย  
 
 
 
  หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน  
  1 บ้านบางตาหงายใต้ 562 550 1,112 337  
  2 บ้านบึงราษฎร์ 588 626 1,214 405  
  3 บ้านแหลมสน 470 490 960 284  
  4 บ้านบางตาหงายเหนือ 597 660 1,257 352  
  5 บ้านบางตาหงาย 442 433 875 253  
  6 บ้านคลองบ่อ 181 150 331 100  
  7 บ้านคลองกระถิน 557 583 1,140 317  
               
    รวม 3,397 3,492 6,889 2,058  
 
***ที่มา : ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย ข้อมูล ณ เมษายน พ.ศ. 2557***
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มิ.ย. 2550

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player