หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางตาหงาย
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
www.bangtangai.go.th
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางตาหงาย
วัดวิวิตตาราม
วัดมงคลสถิตย์
ศาสนาสถานรวมจิตใจของประชาชน
บางตาหงาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางตาหงาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บางตาหงาย
1
2
3
4
5
 
 
 
  การทำงานของอบต.บางตาหงายโดยรวม เป็นอย่างไร
  ดี
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
  ไม่มีความเห็น
อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซลป ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อกลมระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น พร้อบ่อพัก คสล จำน [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเบี้ยว หมู่ที่ ๕ บ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อกลมระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 2 จ [ 6 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเบี้ยว หมู่ที่ ๕ บ [ 6 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบึงราษฎร์ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้านพักข้าราชการของ อบ [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 81 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น สายเ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น ซอยข [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่นซอยบ้ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงายเรื่องงบแสดงรับจริง จ่ายจริง ประจำเดิอนมิถุน [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำอาหารสำหรับการกักตัวของผู้เดินทางกลับภูม [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าเช่าที่พักเพื่อเป็นสถานที่กักตัวของผู้เดินทางกล [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
 
 
 
อบต.พยุหะ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4113 ลว.22.10.63 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4114 ลว.22.10.63 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4115 ลว.22.10.63 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.สระทะเล [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลาแดง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง แก้ไขหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 ได้ขยา [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศกำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำปีง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระโดน ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองกระโดน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เต่ือน พฤติกรรมการใช้งาน Line ที่ง่ายต่อการสวมรอย [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.กลางแดด ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับกฤช โครงการถนนปลอดภัยด้วยมือท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4103 ลว.22.10.63 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกร [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
 

ยาดมสมุนไพร ชื่นใจ
พิมเสนน้ำ ชื่นใจ
 

วัดวิวิตตาราม
วัดมงคลสถิตย์
 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 


จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) เครื่องป [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง ประจำปีงบประม [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) บัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ในช่ [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการขนย้ายลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้ [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. มอก. ๑๑๖๖-๒๕๕๘ พร้อม [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สป. ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉ [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉ [ 19 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อเบ [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามบัญชีมาต [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อพร [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรี [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรี [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรี [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณี [ 31 ต.ค. 2562 ]

 
นว 0023.3/ว23004 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว951 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23006 ขอเสนอโครงการ กฐินปลอดขยะ  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23019 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23035 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23059 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23086 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23055 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23056 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23092 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/22936 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22883 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว22940 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22952 ขอให้จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนอกเขตพื้นที่การประปาภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22834 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 22844 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22863 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว22876 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/936 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว22802 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
 
 
 
 
 
 
 
รบกวนสอบถามท่าน ป.เกียร์ ครับ เรื่องการโอนย้าย (20 ส.ค. 2563)    อ่าน 10362  ตอบ 11  
รบกวนขอเอกสาร (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 3657  ตอบ 4  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มิ.ย. 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-350-453 โทรสาร : 056-350-453
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
จำนวนผู้เข้าชม 7,632,772 เริ่มนับ 25 มิ.ย. 2550 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10