หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบางตาหงาย [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง คู่มือมาตรการป้องกันการขดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3) พ.ศ.2558 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)     2