หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
 
 
 
       
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
    พัฒนาคมนาคมและการขนส่งสินค้า
    พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 

 
 
       
    ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
    สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
    ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
    ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
    ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเอง
      สู่ความเป็นเลิศ
    พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
       
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
    ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ด เยาวชนและประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มิ.ย. 2550

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player