การทำงานของอบต.บางตาหงายโดยรวม เป็นอย่างไร
ดี ( 3 )
50.00%
พอใช้ ( 2 )
33.33%
ต้องปรับปรุง ( 1 )
16.67%
ไม่มีความเห็น ( 0 )
0.00%